Výdavky Slovenska
na zdravotníctvo sú jedny
z najnižších v celej Európskej únii
.

Slovensko
na chvoste Európy

Slovensko dlhodobo zápasí so základnými problémami. Nedostatok zdravotníkov, ako aj ich neadekvátne ohodnotenie, nevyhovujúci stav nemocníc, chýbajúce inovácie a dáta v medicíne, čakacie lehoty na vyšetrenia a výkony. To je len malá časť z problémov, pred ktorými slovenské zdravotníctvo dlhodobo stojí.

Celkové výdavky Slovenska na
zdravotníctvo sú zároveň zásadne nižšie
v porovnaní s priemerom EÚ. Nová slovenská
vláda by sa preto mala najviac sústrediť na oblasť
zdravotníctva a jeho dofinancovania
.

Podiel verejných výdavkov na zdravotníctvo v % HDP.

Poznámka: Priemer EÚ sa váži.
Zdroj: Štatistika OECD týkajúca sa verejného zdravia za rok 2021 (údaje sa týkajú roku 2019 s výnimkou údajov týkajúcich sa Malty za rok 2018)

12.8
Nemecko
12.2
Francúzsko
11.5
Švédsko
11.5
Rakúsko
11.1
Holandsko
11.1
Belgicko
10.9
EU27
10.7
Španielsko
10.5
Portugalsko
10.5
Dánsko
9.6
Taliansko
9.6
Fínsko
9.5
Grécko
9.5
Slovinsko
9.2
Malta
9.2
Česká republika
8.5
Bulharsko
8.1
Cyprus
7.8
Chorvátsko
7.8
Estónsko
7.5
Litva
7.4
Lotyšsko
7.3
Maďarsko
7.2
Slovenská republika
7.1
Írsko
6.5
Poľsko
6.3
Rumunsko
5.8
Luxembursko

Sprístupnenie inovatívnych liekov slovenskému
pacientovi trvá v priemere až 590 dní od ich
registrácie v Európskej liekovej agentúre.
Pre porovnanie, v Nemecku je to v priemere
iba 128 dní.

Za aký čas sa inovatívne lieky dostanú do iných krajín (počet dní)

Zdroj: EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2022 Survey, Published April 2023

4,6x

V porovnaní s Nemeckom, čakáme na inovatívne lieky na Slovensku až 4,6-krát dlhšie.

Nemecko
128
Dánsko
191
Švajčiarsko
249
Severné Macedónsko
281
Rakúsko
301
Švédsko
320
Holandsko
328
***Anglicko
329
Srbsko
341
Turecko
381
Bosna a Hercegovina
397
Fínsko
399
***Škótsko
407
*Cyprus
432
Taliansko
436
Nórsko
443
Luxembursko
472
*Chorvátsko
499
Česká republika
507
**Francúzsko
508
Estónsko
518
*Albánsko
541
Belgicko
546
Maďarsko
549
Litva
553
Slovinsko
561
Írsko
567
Lotyšsko
578
Island
581
Slovenská republika
590
Španielsko
629
Grécko
674
Portuglasko
702
Bulharsko
705
Poľsko
827
Rumunsko
918
*Malta
1351

4,6x

V porovnaní s Nemeckom, čakáme na inovatívne lieky na Slovensku až 4,6-krát dlhšie.

128
Nemecko
191
Dánsko
249
Švajčiarsko
281
Severné Macedónsko
301
Rakúsko
320
Švédsko
328
Holandsko
329
***Anglicko
341
Srbsko
381
Turecko
397
Bosna a Hercegovina
399
Fínsko
407
***Škótsko
432
*Cyprus
436
Taliansko
443
Nórsko
472
Luxembursko
499
*Chorvátsko
507
Česká republika
508
**Francúzsko
518
Estónsko
541
*Albánsko
546
Belgicko
549
Maďarsko
553
Litva
561
Slovinsko
567
Írsko
578
Lotyšsko
581
Island
590
Slovenská republika
629
Španielsko
674
Grécko
702
Portuglasko
705
Bulharsko
827
Poľsko
918
Rumunsko
1351
*Malta

*Krajiny označené hviezdičkou neposkytli úplný dataset, a preto môže byť údaj nepresný.
**V prípade Francúzska čas do dostupnosti (508 dní, n=93 zadaných dátuom) nezahŕňa lieky v rámci systému ATU, pri ktorých je proces vyjednávania o cene zvyčajne dlhší.
***V Spojenom kráľovstve Early Access to Medicines Scheme od MHRA poskytuje prístup pred udelením povolenia na uvedenie na trh, ale nie je zahrnutý v tejto analýze a znížil by celkový počet dní pre malú podskupinu liekov.

Iniciátor projektu:

Partneri: